مصلحت

 

آرزو کرديم که قسمت ما اين باشد

خواسته ايم که مصلحت با ما باشد

و آن حكم خداوند است برای بنده اش

كه چه و چگونه باشد !؟

با چه بگذراند و چگونه گذر كند !؟

تا به پايان خط رسد...

ای كاش مصلحت خواسته ما باشد

ای كاش حكم او گفته دل ما باشد

و ای كاش مرحم دل انتخاب ما و تاييد او باشد

يا حق ، ما ايستاده ايم و منتظر

تا حكم اجرا شود

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
ali

خيلی سخته خدايا خودت کمک کن